ALGEMENE VOORWAARDEN:

ARTIKEL 1: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

 1. Er zijn verschillende abonnementsvormen. Alle abonnementsvormen geven toegang tot alle lessen van Yogapepper. Afhankelijk van het abonnement volg je één les per week of volg je onbeperkt de lessen die beschikbaar zijn.
 2. Via de website www.yogapepper.nl/abonnementen kies je voor het abonnement dat het best bij jou past.
 3. Het groei en bloei jaar-abonnement ‘Aarde’ ; is een eenjarig abonnement met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per 4 weken. Dit abonnement is na één jaar elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. 
 4. Het flex en flow maand-abonnement ‘Water’ is een maandabonnement met een automatische verlenging. Dit abonnement is op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. 
 5. Het ervaar en proef-abonnement ‘Lucht’ is een abonnement dat alleen beschikbaar is voor nieuwe deelnemers. Het geeft je de mogelijkheid kennis te maken met de lessen van Yogapepper. Na 3 lessen stopt dit abonnement automatisch. Dit proefabonnement kost € 30,- en wordt betaald via IDeal.
 6. Het onbeperkt passie en flow jaar-abonnement ‘Vuur’ is een jaarabonnement waarbij je onbeperkt gebruik kunt maken van alle lessen van Yogapepper. Het abonnement is na één jaar op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. 
 7. Het onbeperkt flex en flow maand-abonnement ‘Ether’ is een maandabonnement waarbij je onbeperkt gebruik kunt maken van alle lessen van Yogapepper. Het abonnement is op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. 
 8. Als abonnementhouder krijg je korting op de toegangsprijs van Yogapepper evenementen. Bij het afsluiten van een jaarabonnement ontvang je een Limited Edition Yogapepper canvastas

ARTIKEL 2: TARIEVEN EN BETALING 

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden. Zie hiervoor artikel 1 van deze voorwaarden. 
 2. Je abonnement gaat in op het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. 
 3. Kies je voor het groei en bloei jaar-abonnement ‘Aarde’ of het onbeperkt passie en flow jaar-abonnement ‘Vuur’ dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling via IDeal vervolgens wordt na een maand de betaling steeds per maand automatisch afgeschreven. Na één jaar (vanaf de datum van inschrijving) is deze ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde abonnementsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. De incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat er 12 incasso’s per jaar kunnen worden uitgevoerd. Het abonnement ‘Aarde’ kost € 36,75 per maand en wordt betaald via automatische incasso. Het abonnement ‘Vuur’ kost € 68,- per maand en wordt betaald via automatische incasso.
 4. Indien je kiest voor het flex en flow maand-abonnement ‘Water’ of het onbeperkt flex en flow maand-abonnement ‘Ether’ vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling via IDeal vervolgens wordt na een maand de betaling steeds per maand automatisch afgeschreven. Dit abonnement is ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde abonnementsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. De incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat er 12 incasso’s per jaar kunnen worden uitgevoerd. Het abonnement ‘Water’ kost € 54,- per maand en wordt betaald via automatische incasso. Het abonnement ‘Ether’ kost € 97,- per maand en wordt betaald via automatische incasso.
 5. Indien je kiest  voor ervaar en proef-abonnement ‘Lucht’ dient het bedrag van € 30,- in één keer te worden betaald. De betaling kan worden gedaan via IDeal. Dit abonnement stopt automatisch na 3 weken.
 6. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.  
 7. Als je ook nadat ik je in gebreke heb gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kan ik je incassokosten in rekening brengen en kan ik de vordering uit handen geven. Ook kan ik de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle abonnementskosten verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht. 
 8. Een keer per jaar, per 1 januari, mag ik de tarieven verhogen. Indien ik daarvan gebruik maak, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

ARTIKEL 3: LESTIJDEN 

 1. Alle lestijden van Yogapepper kan je vinden op www.yogapepper.nl. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende lestijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.  
 2. Na een permanente sluiting van Yogapepper kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst opzeggen vanaf het moment van sluiting.  

ARTIKEL 4: HET AANTAL LESSEN PER JAAR EN UITVAL VAN LESSEN

 1. In een jaar worden 44 lessen gegeven. Er is twee weken geen les in de kerstvakantie (zoals de kerstvakantie die geldt voor de basisscholen in Zuid-Nederland) en in de zomervakantie (zoals de zomervakantie die geldt voor de basisscholen in Zuid Nederland) is er 6 weken geen les. Welke weken dat zijn wordt ruim van te voren aangekondigd.

b. Incidenteel kan het voorkomen dat een yogales wordt geannuleerd. Deze annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het abonnementsgeld. Er zal altijd zoveel mogelijk gezorgd worden voor vervanging zodat de lessen kunnen doorgaan. 

 1. Voor de buitenlessen op maandag van 10:15-11:30 uur en van 20:00-21:15 uur geldt dat deze lessen alleen kunnen doorgaan als het weer het toelaat. De les wordt geannuleerd bij regen of extreme weersomstandigheden waarbij het niet mogelijk of onveilig is om les door te laten gaan. Je kunt de les op een ander moment inhalen.

ARTIKEL 5: VERHUIZING OF BLESSURE 

 1. Als je gaat verhuizen geef ik je de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. 
 2. Ik hoop dat je in goede gezondheid de yogalessen kunt blijven volgen. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je abonnement, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. 
 3. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk. 

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

 1. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze na een jaar op elk moment opzeggen, er geldt vanaf het moment van opzeggen een opzegtermijn van 30 dagen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor 1 maand, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. 
 3. Je kunt je overeenkomst schriftelijk opzeggen via info@yogapepper.nl

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Het is belangrijk dat jezelf inschat wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Bij (twijfel over) fysieke condities, raad ik je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 
 2. Yogapepper is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt tijdens de yogalessen.
 3. Ik adviseer je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de lessen. Yogapepper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen. 

ARTIKEL 8: KLACHTEN 

 1. Ik doe mijn uiterste best iedereen van dienst te zijn en ik wil zoveel mogelijk mensen toegang geven tot de yogalessen. Indien je klachten hebt betreur ik dat maar hoor ik dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot mij persoonlijk of mij mailen via info@yogapepper.nl

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS 

 1. Om uitvoering te geven aan jouw abonnement beschik ik over jouw persoonsgegevens. Yogapepper verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 2. In de privacyverklaring van Yogapepper wordt op een rijtje gezet welke gegevens door mij worden verwerkt, voor welke doeleinden ik dat doe en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Yogapepper kun je terugvinden op mijn website.

ARTIKEL 9: CONTACTGEGEVENS YOGAPEPPER 

 1. Je kunt de contactgegevens vinden op: www.yogapepper.nl
 2. Postadres: Het Lemoen 70, 6846 KE, Arnhem
 3. Voor veel informatie kun je terecht op de website van Yogapepper: www.yogapepper.nl.  

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Yogapepper aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Yogapepper zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Yogapepper is gevestigd. 

Versie per 11 oktober 2022